Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IX. NO. 4. November 15, 1905. Subscription price 50 cents per year. Published Monthly, at St Michaels, Tort Totten P. 0. N. Dakota. Wicayuskapi Oyanke kin. 

(Purgatory. Matt, xxiii. 34 en decen wieowo- 
yake. ''UiiKaii Itancan tawa kin can- 
zeka qa on etanban tohan Bunjiiyau 
oicazo hdajuju sni kin henanyan 
wicayukakijapi kin kaskapi wicaqu." 

Wicasa wan htani un. Qa hxaniki- 
yani km iwioakicazo qa tokani bda- 
iuju okihi Sui on wicokaske en wica- 
yuKakija wicasa Kin toban hunniyan 
oicazo hduokunze sni kin bebanyan 
ben yaiiKe kta kiciyustanpi. Wico- 
kaske woteliika qupi seeceea tuka 
iwanyakapi ehand nina un^idakapi 
ohna waecakicunni heca. Okinas 
tuwe tokeca kin wicokaske sanna te- 
hika wanji qupi kta tuKa cantewaste- 
ya tokatakiya woawacin qa wowakta 
ikoyawya ebnakapi. Obinni hen yan- 
ke Kte sni tukaanpetu waneniiuum. 
kin aKe cand wasteya yustca ake on 
kta be awaein kte cin be e. Wica- 
yuskapi oyanke kin iuseya de iyece- 
ca. Maka akand wicasa owasin aki- 
yececapi sui — akiyecen yefr owasin 
wastepi sni akiyecen yeh* owasin si- 
capi sni. WanjiKJi nina wastepi. 
WanjiKii nina sicapi. Wanjikji io- 
koohna onpi. Wicanagi kin iseya 
iyececa. Tuwa maka akand ni un 
kin icunban token otian Kin be nagi 
tawaiyeeecakta. Uimagipi kin tokeca 
kte kin be unkiye iyadyatayenaivoun- 
wajapi. Wicasa wan waste qa te kta. 
AVaste — tukte ohna woone abope 
yen te kta. Esca wowantani cististi- 
ua wanjikji ikoyak te kte kin ban to- 
binni wancak Wakantanka ti 
ektaya okibi sni ecin, "Taku 
ska sni wanjini manpiya itimanen 
ye kta okibi sni." Heon etanban 
toban induska sni kin hehanvan 
ben vankekte. Wicasa kin waste on etanban Eohinui wakmsica ti en ve 
kta e e sni. qa beband waste tuka 
wowantani cikcisrina wanjikji vuba 
te. Ihuuhanna sua ti tokan uiiyanpi 
ece. Tiui waste hca en wowabecon 
ui.kitawapi wan en yanke Kte. Akes 
tipi wane e sica e en taku noyanpi 
sni wan ti kte. Uiikiyepi kin tako- 
mni tipi waste ftcfe qon lie iyounk. pi- 
pi kte. En unyaiihanpi tuka anpetu 
wan en uiiyanpi Kta iyehautu sni un- 
Kidapi. Unsapapi on tipi waste qon 
en unvauui ua naunsanapi kta 
iyebantu sni undani. Heband tipi 
sica wanji en unyanpi kta uncinpi 
sni. Ho neon tobanyan unkinduskapi 
sui qon bebanvan tiui waste kin ben 
onyanni kte sni. Heon unkibduwin- 
yeyapi kte. Koban tipi waste lice 
qon be e qa tipi sica qon be okoobna 
unyakonm kte. Toband wmia tipi 
waste qon hen unyaiiui kta iyeunki-- 
cihantuni km katinyeya en unyanpi 
kta. 

Ho taku wowantani ka e on heceh 
un wastepi esta wicayuskaui oyanke 
en unkikusepi kta he tohand untapi 
kin? Woalitani tanka ikovag untapi 
bantans tobinni wicayuskapi ovanke 
en onyanpi onkokinipi sni. Wakan- 
sica ti en katinyeya wicokakije iyo- 
unwajapi kta. Tuka maka akan ni 
unyakonpi icunhan taku woecon 
wanjikji onkohanui qa hena wowa- 
ntani cistina qa yuskapi pica ehan- 
tans wicayuskapi oyanke en onkihdu- 
skapi Kta. "■■ Wowantani unnicapi ke 
unkeyapi esta unkicihnayanpi qa 
wowicake en onqonpi sni." 

Wicista, wicanagi, ceji, wicanape, 
wicabu. dena anpetu otoiyohi skan- 
skanyan onkounyanpi. Unkujapi 
(uncikpani) waaiunyanpi, onkicige- 
pi ? (aboyeonkiciyapi) onkitonpi sni, 
( o ueon wakapi ) wahan on kicidapi, 
wiontantanpi, wicotawacin siksica oriyuhani. Woynte qa woyatke on 
iyakape onkiciyapi. wokoyake on ni- 
na wiontantanpi, sica onkoiianui on 
tokan inseva obna ivutan wiconvan- 
pi. Wakantanka tawoope qa maka 
akand tona vvooue owotanna hena 
abounuani sui, wocekive en woone 
qiiki'eieonza oivti-a ouskanni sui — qa 
wow&fttaiii hekcekca qon hena onna- 
gt.pi on sane kta oa hena wanji iko- 
yao- outapi Kin wicayuskapi oyanke 
en onkibduskapi ktu. 

Maka akan ni ouyakonpi kin icun- 
ban wowahtaui tona on wicayusi<api 
oyanke en onkikuseni kta onkaki- 
bdezaui oa sdouonvauth iieciua hena 
ontapi sui hanna onKibduskapi Kta — 
hececa kin tohand ontapi kinhau wi- 
cayuskapi oyanke en wokakije onki- 
tawapi kin aoptetu kte. Maka 
akand wicusa otali wicayuskapi 
oyanke en wokakije kiciyanka tu- 
katona beceii sdokiyapi on wi- 
canagi woakipe kte cin heni onpi 
icunban aiciciyen winyeya ihduha- 
pi kin hena iyotiyekiya wokaki- 
je wan kiciyankapi qa hduaoutetu- 
pikta. De iyececa. Ito, oicimani can- 
ku wanke kte. Obna icimayani kte. 
Niyate ti w r an ekta yahde kte. De 
Sni itokam taku keceyas on nihduwi- 
yeya kte. Taku tona on iyahunni kte 
qon iyabni kta. Oiciinaui kiu he tu- 
wa tanyan sdonye kin inunge kte. 
Tanyausdonye nakas tanyeb ouiciya- 
ke kte wakpana, canku ota tuka 
eanku tuktena on iyahunni kta kin. 
Wakpana hena rmii smasma, lidilidina 
qa hena aoyahorani kte. Wana idade 
kte. Taku tona on tanyan omayani kte 
qon owasin oyakihi kecanni on. Hececa 
kte qon wana tukte en nicahdi qa ta- 
kun kiunaiyaj e kte. Canku ota hca on 
canku tokeca wan ohna idade qa tehan 
eibpe niciye kte tuka ake canku tanka 
en yahdihunni qa ake iyonipte kte. 
Tanyan da canke hankeyas wana toka sni iyahunni kta kecanni kte. Ihnu- 
hanna taku tona on iyonipte qon kiunni 
yaya on sanpa da oyakihi kte 6ni. De- 
can ni kte qa idukcan unkan tuwe tan- 
yan oniciyake qon ohna lici oyape sni 
on canku toktokeca ohna iyonihpaya 
qa niye nitawacin Lankeya oyakine on 
hecen wayakipa. Iyotiyeyakiye, nita- 
kuye wicayeksuye kte. Taku tona ki- 
unniyaye qon hena toban apiyaye sni 
kin hehan toki de kin ekta iyahunni 
oyakihi sni. Waayakipa qon nititakuye 
sdonyapi qa oniciyapi caime oicimani 
qon ecannase iyahunni. He heconpi 
sni kin takomni tohanyan taku tona on 
iyonipte kte qa kiunniyaye qon hena 
apiya dustan sni kin hehanyan hen 
makoskan nakahe kta. Kaskapi iyecen 
sanpa da oyakihi sni — owanjina waa- 
piyakiya he qa cantenisice ota. Wana 
iyonipte qon ake niciyuSkapi iyececa qa 
widus§kin kte. Niyate ti kin en token 
okihi ka cantewaSteya iyahunni kta. 
Oicimani tehika wan sdonyaye qon 
e e sni se iduskinyan yaon kte. Ecana 
wahihunni e^ta tuwa tawookiye on he- 
cetu huwo?" ehe kta. „Mitakuye, oma- 
kiyapi on hecetu qa on miseya wana 
owicawakiye kta." 

Wicanagi wicayuskapi oyanke en 
mahpiyata yapi iwicakuse kin he de 
oicimani woikuse on tehan oihunni sni 
kin he iyececa. Dena owas Wakantan- 
ka ateunyaupi ti ekta unhdapi kta 
oicimani wan unkiciyankapi, qa taku 
wicunyanpi qeya tanyan tapi qa hena 
tehanhan wiconkiksuyapi. Tokas wau- 
jih de woikuse wan obdake kin he iya- 
bdepi sece. 

Tapi qa anpetu iyohi wicahapi en 
naunjinpi qa istamnihanpi awicunkaso- 
sotapi esta on ecana mabpiya ektaihun- 
nipi kte sni. Ecana Atkuku Wakan- 
tanka ekta ihunnipi kta un nagiye 
unkiciyapi. 

Token econqunpi kin de okihi wicunki- 
yapi kta huwo? Wocekiye on. wicohan 
waste oecon on; waunhtanipisa on ka- 
kis unkiciyapi kta, wowaunsina on, qa 
iyotan iyokihi kin he wosnapi (Mass) on. 

Heon Sinasapa wocekiye en wicana- 
gi cewicakiciciye onspeonkiyapi qa he- 
on ohinni ceunkiyapi eca wicayuskapi NOVEMBER 15. 1905. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA, 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Tottek. . -:- North Dakota. Application has been made to the Post Office 

Department for the entry of this Publication as 

second class matter. With the Approbation and 
Blessino- of Rt. Rev. John Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. NOVEMBER, 15, 1905. oyanke en wicanagi qeya Wakantanka 
ti ekta ihunnipi kta woikuse akipapi 
kin hena wicunkiksuyapi kta. Tuwa 
taku tanyan ecawicakicon ecan inseya 
tanyan waecakiconpi ecee. Wicanagi 
wanji rnahpiya ekta oliankoya ihunni 
kta okihi wicunyanpi kin wookiye on- 
kitawapi kiksuyapi qa inseya ounkiya- 
pi kta wan yanke. 

Ikcewicasa kin wowahecon onkiciya- 
pi kin nina en cante onkiciyuzapi hce 
on etanhan hecen cante onkiciyuzapi 
on taku od ota ihnuhansna unkataku- 
nipi sni ecee. Tohantan Ikcewicasa 
wicoicage yuhapi hehantan he wicohan 
kin yuha upi. Niunpi icunhan tanyan 
niunpi kta cin wicunki'yapi kakijapi 
eca nina canteunsicapi. Tapi iyotan 
rnahpiya kin ataya lyaunhdaskicapi 
se ececa. Wieahapi qa rnaka mahen 
wankapi kes wicunkiksuyapi qa nina 
xinceyapi ecee. Tuka Wakantanka ekta 
ihunnipi qa ins itahena woikuse aki- 
papi kin tanyan sdonunyanpi sni. 

Smasapa Wocekiye kin taku nom 
iyotan onspewicakiye. Tokahe kin he 
maka akan Wakantanka tukte ohna 
tanyan ohodapi qa taku on maka akan 
ni unpi kte kin tanyan wiconi yuhapi 
qa rnahpiya ekta ee tipi hce kin he ki- 
ksuyapi qa token tanyan Wakantanka 
ekta ihunnipi kta he e. Inonpa kin he 
wicanagi tanyan ounye kte kin he e. 
Owasm sdonunyanpi. Wicasa conana 
waniyetu opawmge ihunnipi. Owasin 
untapi kta - wicatancan niun kin nina 
ptecena. Wicanagi ounye kin owihanke 
wanice. 

Wana taku unyanpi wanji ta ecan 
canohnake ohna yunke kte cin he nina 
mazaska od ota unkayusotapi. Akes 
hapien inyan ska wan otehika e eunhde- 
pi qa mazacunkaske wan. Dakota kin 
nakun sanpa waod ota hdusotapi. 
Taku unyanpi wayazan he tuwehca e 
en taku ahi akahpa eca sunkakan qa 
ins taku otehika wanji wicaqupi. Tu- 
wa en hi qa ceye ehantans akes takun 
yuha kiyapi. Wana wayazan qon he \e 
ehantans wihpeyapi akes iyohakam wa- 
spanyapi. Tuktekten wieahapi en wa- 
ehde hipi. Tuka wicanagi wan toki iya- 
ye qon he tanyan ihunni qa ins ihunni 
sni nagiye iciyapi sni. 

Eqes tohinni tuwa cante yuke ehan- 
tans titakuye wan te ehantans nina 
cantesice kta. Tuka wicanagi qon he 
tanyan en eonwacinpi kta. 

Wosnapi eye wicasipi qa en wayaso- 
tapi conapina. 

Wicata hapi kte esta itokam wosnapi econpi qa wocekiye on maka mahen 
ehnakapi ktaqa tohan ceunkiyapi eca 
wicunkiksuyapi kta. 

Dakota wikoske wan te kta unkan 
Sinasapa kico qa hey a: "Ate, tohand 
mate kin canwohcaka otehika ohna 
munka wacin sni qa ptewaniyenpi wan 
wiyopemiciciyapikta e he mazaska tona 
kipi hautans, on wosnapi emiyeciye 
kta." De heye iecana ta. Onkinas ti- 
takuye otapi lice sni qa hena wocekiyg 
on kiksuyapi kta naceca tuka ecaua 
Wakantanka ti ekta i kta cin on taku 
iye iyatayena yuhe qon he on nina wa- 
cinkiye qa de woawacin tanka lica qa 
wicohan ihankeya waste lica heca. 

November wi kin de en Wicayuskapi 
Oyanke en tona unpi kin hena owicun- 
kiyapi kta wokiksuye wi. Ehanni Ikcewicasa Tawicohan. Wanbliwankautuya waziyata Ikce- 
wicasa wieoti wan el omaka 1608 
hehanl tonui. Waniyetu wana wi- 
kceinnayamni qon he'nan tokahci 
Sinasapa wicasa wan wanyankin Da 
wowahonkonkiye nahon yanka. Taku 
wicasawakan wocekiye eciyatan owi- 
cakiyake Kin lila iyokipi na on he- 
tanhan tokatakiya ohinniyan woceki- 
ye kin sam onspeicieiyin kta lila ku- 
wa na on etanhan nakun hoksicala 
wan wicasa wakan oti ektaai na mni- 
akastan wioasi. hececa kin te kinhan 
rnahpiya ekta iyayin kta, keye. 

Wanbliwankantnya iye nabanhei 
sinasaDa wocekiye opa sni qeyas iye- 
cinka anpetu otoiyohi Wakantanka 
eekiye na taku wowicala na ins wo- 
oDe wakan eoivatanhan nahon kin 
hena ohinniyan kiksuyin na awiyu- 
kcan on. Otahci sinasapa tipi ekta i 
na sam onspekiyaui cin na taku 
ikcekceva woglaka cin sni na nakun 
tokel okihika wakanheja cistiscila 
qeya tiwahe tokeca el onpi kin hena 
ohankoya mniawicakastanui kta lila 
kuwa. 

Yunkan anpetu w r an el hena mako- 
sica wan Ikcewicasa kin ahanglewi- 
cave na Wanbliwankatuya ko wava- 
zan hingla. Wancak sinasapa ti ui 
ekta iyayin na tokel wayazan yunke 
kin icunhan Wakantanka Ta wacin 
ogna econ kta, na taku ikee ueiuta 
on kte cin he :yowinkiyapi kta he- 
cina he iwicayunga na hehanl tiui- 
w r akan timahel hotanka Wakantanka 
cekiyin na Wakantanka tokel einki- 
ya heeina ogna ecakicon si, wiconi 
tawa kin tin nains ni kta heeina tu- 
kte ogna ke esa cante on icicu. 

Hihanni canke Sinasapa kin Wan- 
bliwankatuya wanyang hi yunkan 
lila wayazan yunke na lila nakalye- 
ye. Canke wana tin kte selececaon 
wicasawakan kin wiyunge. "Mniaci- 
castan kta yacin he?" '-Kola, tokel 
irnivecilukcan kin og-na ecamicon wo! Ehanni otahci ociciyake: Taku 
tona onsnemayakiye cin hena oyasin 
sutava wicawala na rnniamakastanpi 
kte cin he ota akigle eicila. Watna- 
yazanke kin hehantan anpetu otoivo- 
hi wanyang mayahi na kanesna awa- 
canmi. Toka yunka mniawicaka- 
stanui wakan kin maqupi sni huwo? 
Takomni he wicohan iyomawaja." 
Wicasawakan kin iyuskinyehei le wi- 
cohan kin ecakicon kta ca slolye na 
tohanl iyehantukive hantans hehanl 
econ kte. 

A-UgUSt 10, 1038 hehan rnniaka- 
stanpi na Joseph eva caston. Wana 
Josenh lila iyuskin na Wakantanka 
wopila edkiye na isanpa ate Wakan- 
tanka tokel cin enantans ohinniyan 
tokatakiva ecakicon kta iciconze. 
Joseuh eyas Ikcewicasa na taku ota- 
hci slolye sni esas ohinniyan woceki 
ye ogma tanyan igluha on wicasa to- 
keca, wasicun ko ota istel wicaye. 

Wicasa wan wayazan na he asni 
kta cinkiyapi on St. Joseph lila ice- 
kiyapi. Yunkan St. Joseph nawica- 
hon na woyazan kin anapta canke 
tan van akisni na Joseph lecel eve: 
'•Wakantanka iyokiui wave selececa 
na on wana anpetu mitawa miciyu- 
hanske. Ho ohinniyan owotanla 
Wakantanka itokani mawani kta na 
taninyan wowieala kin miolian on 
aslalyela wakpazo kta." 

Yunkan iecana Joseph tovate kin 
waspanwicakiyin na wotapi sni han- 
naikokam wocekiye kin he ena a'ke 
wol avastanpi wocekiye hena hotanka 
wieikokam eye. Tona wicakicopi na 
hipi qon lila yusinye wicaye na on 
Joseph lila yuoninanui. Tona canl- 
wankapi na wocekive ogna skanm 
kta wicalapi sni qon hena hecena 
wicasa na winyan walitakapi na taku 
sica kipajinpi, Wakantanka tawoope 
tanyan anagootanpi qon hena wica- 
kinihanpi. 

Yunkan Josenh akisni na sam wa- 
sagya Wakantanka tawacin ahope 
lica. Wamakaskan wicakuwa nains 
hokuwa qon el Wakantanka tawowa- 
si kin yuwaste kta cekiya na hecel 
eya: "Wakantanka niye kin taku 
ocowasin oya'kihi kin he weksuva na 
wicawala, taku iwagni kin owakiiii 
sni esa niye on toka wakiye sni — he 
nitawacinye lakas na miye mitawa- 
cin he e sni. liyata yanke kinhan 
hinhanni na hanhepi kocanpeska ma- 
kaglenajin wocekiye eya na nakun 
nonoa nains yamni iyakigle tipiwa- 
kan timahel i na Wakantanka ohola, 
wowicala kin na woope kin na wowa- 
stelake kin na iyopeiciyapi kin kini- 
hanyan eya na wosnapi opa. 

Tona Jesus Christ w r ocekiye ouapi 
kin hena le maka akan wokakije na 
wotehika ota akinapi sa on etanhan Wakantanka Joseph cansusbeca qin- 
kiya. 

Iye tiwahe el iyuha wicowoyazan 
aiyao-lepi na Joseph cinca na tawo- 
wahecun ota tapi. Ikcewicasa qeya 
nahanhci wocekiye opapi sni qon he- 
na Joset)h ihahapi na osteglapi, wo- 
cekiye opa na on kakije kin neon. 
Tkas Joseph Ikcewicasa wakanha?ipi 
woyazan piyapi kta iyowinwicakiye 
sni, Wakantanka ecela wacinye na 
lila cekiya hecel tona wayazankapi 
kin asniwicayin kta na ins iyokipi 
kin ive tipi rnahpiya ekta yanke cin 
iwicacu kta. Winyan wan laku ikce- 
ka econ kta yunkan wahokonkiyin 
na ayustan si na heye: Yani kta na 
ins nitin kte cin tokasni hecana ito 
Wakantanka tokel waste kin ogna 
ecanieon kta ehantans hecela waste. 
Hoksicala lila tehila kin Thomas eci- 
vapi kin Joseph aloksohan yuzin na 
Wakantanka qu na hey a: "Wakan- 
tanka mitawa, nisnala wiconi na wi- 
conte initancan. Hoksicala kin le ta- 
anpetu luhanskin kta iceciciye hecel 
tokatakiya slolniyin kte na wasteni- 
lakin kte. Tukte ogna iyonicipi 
ogna ecayecon kta." Nakun hoksi- 
cala nahanhci onspe sni kin okiyaka: 
"Thomas micinksi tecihila kin, unkis 
wiconte unkitancanpi sni; Wakan- 
tanka mahniya ekta ogligli wakan 
wicegna iyuskinyan yaun kte cin 
iyowin unniciyapi kta iyecetu." 

Hoksicala kin a eyas ta. Joseph 
wicasa wakan iyungin naheya: "Ko- 
la, Thomas wayazanka yunke oon 
liehan tokel W T akantanka cewakiyin 
kta unspemavakiye. W T ana ta ca 
Wakantanka takunl owakiyakin kta 
ca omakiyayo." Canke wicasawakan 
tioiwakan ekta Josenh yesi hececa 
kin Jesus etanhan kicanpte kta. 
Yunkan Abraham iyecelya ake iye 
cinca km Wakantanka qu na hoksi- 
cala kin wankal mahniya ekta ikikcu 
on etanhan lila Jesus yatan na wopi- 
la eciva. 

(Ake sanna oyakaoi kta.) Wakantanka Mniwakan kage 
sni. AA ioasa wakan wan Dakota ehna 
waniyetu ota un yunkan he cekive 
ayustanpi qa mnioiyapi en i. 

Wohdake sipi canke mniwakan kin 
Ikcewicasta nina wicayusica qa wa- 
hpanin wicaye he cajeyata. 

T3akota wicasta itancan wan nahon 
yanka qa he nina yatkesa, qa he wa- 
wikuteya ken wohdakesa unkan na- 
iin qa hey a; "Anpetu kin de dehan 
Wakantanka maka akan taku hiyeye 
kin henaksa kaga kehe. Heceh he- 
con heeina mniwakan kin he nakun 
kage qa taku kage kin onge Ikce- 
wicasta yatke kin canze kta e e sni. NOVEMBER 15, 1905. Wicasta wakan kin ayupta: "Ikce- 
wicasta koda waye kin nina ksapa 
tuka wicasta ksaoa ihnuhanna sna 
taku bdusnapi. Wakantanka tohinni 
mniwakan kage sni. Koda waye kin 
wakpa wanji mniwakan ojuna kadus 
ya wanisa e makipazo okihi hantans 
kici etanhan mdatke kte do. W a- 
kantanka wamnaheza, aguyapisu he- 
na kaga qa hena on wicasta wasaka 
wicakaga. 

Wakansica he wasicun kin woyute 
waste dececa hena yutokeca onspe- 
wicakiye qa on wicasta hnaskinye 
wicaye. 

Unma Ikoewicasta qun itancan kin 
nina asapi qeyas nina iniua yanKe. INYANBOSDAHAN EN WA- 
PAZOPI. 

Invanbosdahan en September hee- 
han waicahyapi qa wakagapi wapa- 
zopi wan yuhapi. Aguyapi qa wa- 
yahota qa taku ikeeya ojuui, wama- 
kaskan icahwicayapi, wakagegepi. 
wasKUui wipatapi qa taku tona woe 
con etanhanhan kpazopi qeyas wa- 
Kpazopi tanktanka en taKU dececa 
pazopi kin nina kawicapapi qa wasi- 
cun istenwieayapi Kta iyeceuya i>azo- 
pi. Tipi tanktanka hua yamni ojuna 
woyuha wasteste ehdepi. Wayaoti 
tona hiyeye kin hetanhan iseya ta- 
kunkun itanpi kta iyecekcenya hdo- 
hipi. Dakota wan aguyapi qa waya- 
hota qa ikceKce woju Kpazo keyas 
takomni Mandan en wayawa oti wan 
etanhan wapazouiihankeya waste Hce 
uon ekayes kape sui ehantans token 
iyekiye. Dakota iKce woyuha owan- 
yanke otehika wanjikji kpazopi. De- 
ceh tanvan on etanhan ake tokata 
ptanyetu kin econpi kia. piga kage kin heca wan mnipiga 
ihankeva waste kaga ihdukcan qa 
tunkansinayapi kin janjan tonaken 
yekiya. Tuka tunkasinayapi ieica- 
win janjan kin kicu. 

Mniwakan oyanke en November 
1, tuwe onaye qa nina wawihang ye- 
hca. Ona qa icunhan nina tateyanpa 
canke okicivapi hce qa tipi cankaga- 
tipi, peji qa pejipaha, wojupi nahanh 
kapanpi sni, can qa wayahota qa 
aguyapisu wana kapanpi qa ojuton 
ekihnakapi ko dena huhnage. Wi- 
casa cantesica wicakaga ota. Tuka 
taku hececa kin hena unkabdezapi 
ua winyeyan onqonpi waste ke. Tipi 
oksan ohinni yubduya wanke qa ins 
obomni aonayanpi kin token onaesta 
koonkipapi Kte sni: Mniwakan oyan- 
ke kin ehaas nina onayanpisa, omaka 
owas decen woakipa kin sdonyapi 
tuKa nina ituupapi sui hce. Ikeeya Wotanin. 

North Dakota etu qa nakun State 
toKtokeca en tuwe waniyetu akesa- 
kpe itahena wanji cigars, cigarets, 
cicraret-papers, smoking na chewing 
tobacco qupi wivopekiye qais tukte 
ogna vuhe wicakiye kin he woope 
kicaksa wicohan yustanpi. 

Dr. Eastman, Detroit en wasicun 
owohdake wan tauka e en Dakota 
kin dena Japanese etanhan wicoica- 
ge keya. Ta«u on hecen iyukcan 
kin he askatudan Russia Japan oki- 
cize en okicize wata tanktanka kin 
wanjikji cajepi kin Dakota iapi se 
ececa keva. Ehanna George Ban- 
croft inseya heceli iyukcan, Dakota 
Kisunna oyate etanhanoi qa AlasKa 
heciyatan Behring Strait ohna hi- 
vupi. Porcupine Substation, 
Shields N. Da K . Oct. 7 1905. 

St. Joseph okolakiciye apiidyapi 
lena itancan wicayustanpi. 

Bede Bringwater, itancan, 
Johh Running Center, itancan okihe. 
Barney Trackhi.de, mazaska awanya- 
Ka. James iron Boulder, wowapi 
Kaga. William Smite, lowan itancan. 
Joseph Bringwater, wiyokihe aya. 
Henry Has Holv, iapi awanyanka. 
James Yellow Elk, na FraiiK Black 
Tongue, wikhklapi. Fred Red Fox, 
Albert Walker na Mark Afraid of 
Hawk, wayazan awanyankapi. 
Howard Elk, tiyopa awanyaiiKa. 
William Dogskin na Albert Windy, 
wicahapi awanyankapi. 

Lena St. James church e wi ake- 
nom ehanyan cantewasteya manipi 
kta e wicayustanpi e iyuhana cante- 
wasteva manipi kta e iciconzapi e 
Kolapina tona Eyanpaha. iyacuoi kin 
ena iyuha cantewasteya nape ciyu- 
zapelo. James Iron Boulder. Oannnon Ball St. Joseph qa St. 
Mary okodakiciye unpi kin token 
okihi de wicohan kiu eciyatanhan 
dina iyoptewakiya. Incin tona Wa- 
kantanka wacinye cin hena okahni- 
gapi qa tukte owicohan keceyas ki- 
tauna wayupikaui. Tona Eyanpaha 
dawapi kin wayazankaawanyankaeci- 
yatanhan onamayahonpi kin hena nis 
tona heca wicohan duhapi hecinhan, 
hena owasin ito unkakiciciyapi wa- 
ste, loin tuwe Wakantanka eya ki- 
cipaha sni Kinhan he wicasa qa win- 
yan owatanna heca sni. Kodapi taku 
wanji lyotan wayazan awanyanke cin 
he onspeonkiciciyapi waste. Kin he 
taku tona Jesus kecin hena waKe 
cm ee yedo. iyoian hena onkoKa- 
linigapi qa iyiiKcan onkoKihipi kin 
hena wake do. Miskintanna Wakan- 
tanKa tawoope qa tawokonze kin he- 
na owakahniga heon heciciyapi, mis 
tohinna tuKte tanhan wayazanka 
awanyanka mayustanpi kin hetanhan 
tahenaKitkiya waniyetu napcinwank 
hehanyan heca wicohan bduha qa 
anpetu kin dehanvan ake tokataKiya 
wicohan kin de wi akenom opta Wa- 
kantanka htaweKicini kta, ecin Wa- 
kantanka htawekicini sni kmhan to- 
ken ni waon kta he? Jesus tawicowo- 
vake en decen eya: u mioiye kin de 
maka owancava ava po!" Eye ciqon 
he weksuye ca on icantemawasteve 
hcin wayazanka awanyanka wicohan 
kin de hduha mawani. 

Tohinni Eyanpaha en wicoie wanji 
epe sni ye deKas Kodapi ho namahon- 
pi sni; tea dehan Wakantanka itokam 
miCiConza kecanmi qa on token okihi 
htawani. Ho hehanyan epa wacin yedo. 

Hun bun he, Eyanpaha wan waste 
onyuhape do. Owasin cantewasteya 
onkiyuskinpi ktaiyecetu we do. Tona de 
wandakapi kinhan wocekiye on uuye- 
ksuyapi wacin ye do. 

Valentine Isnanan/Uinyanpi. Cannon Ball, N. Dak. 

Oct. 30. 1905. 

St, Joseph qa St. Mary okolakicive 
tonakiye yaunpi kin owasinna toka- 
heva micaute on nape ciyuz-ar>e do. 
Koda Eyanpaha ake iyopta unkan 
icante tnawaste yedo, qa heon tona 
Eyanpaha wandakapi qa kodavayapi 
kiu hena taku wakin kte cin dena 
tanyan ayabdezapi wacin. Tona wa- 
yazan awanyanka henicaoi kin hena 
oitan-canya cicapi. Hena okoclakici- 
vewakan kin en wankan wapayahena 
unpi, iyotan wicasa wan qa winvan 
wan kici wicohan kin de yuha wica- 
kiyapi kinhan aiciciyapi kta wasteye WICOWOYAKE. 

Feb. 9, 1686 Ikcewicasa wanji 
Attikamegon eciyaui sinasapa wicasa 
wakan kico, iye cinca wanji tin kte 
kiyela kin mniakastan kte heon. Wi- 
casawakan mni yuha inahni iyaya. 
Niyan sni tipi el ihunni. Hoksila 
wana tn kte heon atkuku Christian 
ogna iyunkin kte cin, tka hunku lila 
cin sui. Tona iuninkastanpi kin hena 
on tapi keye, na wicala sni. -Wasi- 
cun hca oyasin mniakastanpi, tako- 
mni tanyan unpi; nakun taku wicaya- 
ye etan tona mniawicakastanpi na 
tokecapi sni; hunh mniawicakastanpi 
na tapi, tka wowakan kin le icupi on 
tapi sni, tka woyazan on, nakun mni- do, qa kohanna tukte en wayazanka' akastanpi kte wicalapi sni inihan sni 
wanji wanke cinhan wanonyakapi tapi." Hignaku wiyopeya na heya: 
Hekta wi qon hehan wasicun mni- kta, inahnipi waste. ' : Mniakastanpi on nicinks leiian wa- ' cinca nikiyin kte," owicayakapi. na tin kta huwo? Takomni lehan tin 
kta hpaya. Christian heca kta mis 
wacin." Wakanheja wiconte kiyela 
ihunni na niyan okihi sni, tka hunku 
kipajin. Wicasawakan inseya wa- 
hokonkiya na eya: "Mniakastanpi on 
tuweni te sni, tka nagi wiconi waste 
kin qu na tuktektel nakun tancan 
kin kiniya. Wakantanka wowapeto- 
keca kin le hecon kte okihi wicayala 
hantans, nicinca okini asni kta." 
Iapi hena nahon winyan wancag 
anagoptan. 'Asniyayin kte oyakihi 
kinhan, mniakastanyo!" Atkuku eya: 
•'Mive kin, Wakantanka taku oyasin 
kage cin asniyin kte okihi, he wica- 
wala." Winyan nitawa niye iyecel 
wowicalayuhe kte hantans, kohanna 
nicinca ni wanlakin kte," titna el un- 
pi etan wanji eya. Hehan tawicu 
kin kuwa na eya: '-Lila onispe. sni; 
mniakastanpi on tin kte he koyakipa, 
na lecala mniakastanpi cola tin kte 
wanlaka. Tuwe taku oyasin kaga na 
taKu oyasin okihi, wasaka on na ni- 
kiyin kte okihi, na nakun nikiyin kte 
sni kinhan, tanagi kin onsikila kta." 
"Ho, mniakastanpi kte," hunku kin 
eya: Hingnaku ayupta: "Cante ni- 
suta kta na tanyan okiyakahnigin kte 
wacin. Awicakehan wicayala ins ni- 
cante kin el oweniwakankan kinhan, 
Wakantanka nicinca asniyin kte sni." 
-Wicawala, eya, mniakastan kta." 
Iye cinca akisni kte hecela on win- 
yan he woiyunkiye qu. Ate, (wica- 
sawakan) tanyan okicahnige; tka tin 
kte cin oyasin ape onpi, na heon 
etanhan ecakel tin kte cinhan, mnia- 
Kastanpi Sacrament kin iyaunpapi 
kte, he kokipa. Inihansni iye istaon 
tin kta wanyaka okihi snina mniaka- 
stan kte iciconze, — taku wanji hece- 
la atkuku na hunku wicakilapi: 
"akisni hantans, tohan hanska icaga 
he mayaqupi kte. onspewakiyin kte 
on." Hunku he nahon ake wicala 
sni. "Micinca yuha kte cin, he wana 
awableza, tka yuha kte wacin sni:" 
Hignaku ate el igluhomni naiyunge: 
"Micinca ohinniyan suta luha kta 
vacin huwo, ins onspeyakiyin kte 
hecela on?" "Onspewakiyin kte he- 
cela on wacin, osni sakpeins sakowin 
ihunni hehan." "Mniakastan yo! to- 
kesa luha kta," atkuku eya na hunku 
iwahokiya na eya: Wakantanka za- 
niyan yuha na tanyan onspekiyapi 
hehan yakluha kta." Ikcewicasa ena 
unpi na hoksila wiconte kiyela un 
w 7 anyakapi kin woakinicapi he oki- 
cahnigapi sni: "Lehan tin kte hpaya, 
na tuwa tawa ayakinicapi," eyapi: 
Awicakehan, mniakastanpi nikiyesni 
kinhan, wana ta ecanmi yelo," atku- 
ku eya. "Wakantanka wasaka na 
wacantkiya wacinyayapi hantans, ni- NOVEMBER 15, 1905. Ehake hunku kin iyatayela hoksila 
km mniakastanpi kte on el au, na 
wowicala na vvacinyanpi kpazo. 
Wancagla oriankoya mniakastanpi, 
hecegiala, wicohan unma etan wanji- 
ni heconpi sni, lila wayazanka neon. 

Yunkan iho: Ate iapi na akastanui 
lecala glustan, hoksicala kin to wan, 
niyan. lgluzioa na postan ciqala el 
skanskan. Hunku kin yusiuyeya 
na mihan na azinkiya; itokab ata 
oKihi sni, nakun lehan tanyan azin, 
na Ate ti kin etan inape sui ata aki- 
sni. Ikce wicasa titna hipi na taku 
hiyohi nahoiipi, lila yusinyayapi. 
Lehan hoksila Km le liia waste na 
cepa na atkuku na hunku on iyuskin- 
pi. Mniakastanpi on lkcewicasa tupi 
wokokipe he waua ayusxanpi. Hoi<si- 
la atkuku tokel mniakastanpi on iye 
cinca akisni tona wanwicayaKa ona- 
honwicavapi. Wicasa waKan tipi 
el tima ye ca inyungapi: "mini At- 
UKamegon oinea asniya etan ehake 
luha huwo? wicokiye wan lei phaye 
etan yaqu kta." Tka etan yatkesm; 
onspeKiyin kte on hehan okan sui, na 
ate gli sni itokab ta. 

HoKsma akisni kin ehake Kebec 
otonwe ekta tipi wakan el timaayaui 
na wio-li wakan na wicohan unma 
mniakastanpi el opapi kin ecaKicoupi 
na Francis Oliver caje quoi. Wa- 
sicun hoksila lyecel hayapi. YunKan 
hunku kin hiiignaku okiyaka: "To- 
keske Fraucis Oliver ciqala tonan 
wasicun hayapi kicun ohinniyan iha 
na ivuskin, na Lakol igluza ohinni- 
yan oevanasigla; na mis blunaca eau- 
tesiea, na wasicun winy an yuha ca 
ohinniyan psipsin kte su-an. 1 ' Wasi- 
cun kta he iyokipi on etan nan hecel 
eya. 

Atkuku iseya sain ksapeya iyu- 
kcan: "Wana muiaKastanpi on Wa- 
kantanka unicinca oinskiya na awan- 
yakin kte, na pejuta wicasa ksnyeya- 
pi kte wowasake yuhapi sni." Pejuta 
wicasa km lena lila Kowicakipapi. 
YunKan anpetu wan ate heca wan 
okiyaka nafron: Kocicipe sni, ninia- 
makastanpi on WaKantanka mayuna 
na on nis omayakini sni." Hecel on 
ivuskin na zuvagli hehan iuseya 
mniakastanpi kta cm. Cheyenne River Reservation. 
ELLA PEARMANN TA. 

"Wana sanpa cewakiya owakihi sni 
ca niye e wacekiya unsiraala," Ella 
Pearmanlecehcicuweku kin ekiye. Can- 
susbeca kagin na Itancan Tawocekiye 
kin eye. Icunhan inseya Elia cansu- 
sbeca kagin na iecanna wancak te. "Ate 
niyaun ni," lena woeye kin ehakeliea 
eyin na atkuku kin okahnige. 

Ella hunkesni aye esa lila wacekiye 
na cuweku kin hecel econ si. 

Mazaskanskan oape wan ehake ikici 
he el Atkuku Wakan tan ka okiyin na nagi tavva kin icu £i. Mazaskanskan 
oape oehake kin maka akanl atkuku kin 
kiksuyin na taku tona woecon yuha esa 
iyuha tanyan iyuskinyan iyoptin kta 
cinkiye. 

Mazaskanskan oape oehake kin he 
lila iyotau kiyapi heca. He icunhau 
tokeske unhanpi kta huwo? Ella tokel 
ohan kin he iyecel econqonpi kin lila 
unkiyuskinpi kta malipiya ekta ateun- 
yanpi wan yanke kin onkiksuyapi ehan- 
tans. 

Yunkan Ella tukte el wayawa huwo? 
Farm School Owayawaoti Tanka el 
ptanyetu iyohi i — le ptanyetu kin eeela 
tokanl on. Winyan wakan na wicasa 
wakan qeya hel on pi kin hena tawacin 
na cante kin kaonspepi. Wowapi ya- 
wa na owa ouspekiyapi hecela sni tka 
hunku atkuku wicagluonihan kta, tokel 
Wakantauka ohola kte km na wieanagi 
wan tohmni te sni kin niyin kte cm 
hena iyotan onspekiyapi. 

Hekta ptanyetu qon hehan Flandreau 
ekta i tka cagu sica wayazan canke gli 
na July 27, hehan Wakantanka nagi qu. 
Waniyetu aketopa. Charles Claymore, 
Wakpa Waste Iyohloke el omniciye 
tanka iyopte ye qon he lehsitku. 

Inspector Conser, wableza, na Mr. Bro- 
sius Lakota Wawiciye okolakiciye itan- 
can kin henaos le oyanke el wi wanji 
ataya unpi. Wableza kin Canpawakpa 
el i na unma kin ins kigle. 

Canku wowasi lila lyoptapi, kaniye- 
ca kin tipi wicakicagapi. Tuwa hecel 
wowasi econ kin mazaska wanji sam 
kangi kagapi kamna, na tuwa cankajipa 
onspe kin nom sam okize kamna. 

Rev. J . Vogkl. Cannon Ball, St. Ehsabetu Onurch, 

Ed Catholic Congress omniciye, qa 
taku iwokdakapi kin. 

WOYUSTAN 1. 

North Dakota ed Dakota tona Sina- 
sapa iyatayeua Omniciye Tauka de 
onkitawapi. June 27, 28, 29, 30, 1905 
hehan omniciye. 

WOYUSTAN 2. 

June 27, Omniciye. Omniciye itancan 
qa wowapi kaga henana econpi qa Bi 
shop, wicasawakan itancan uu kte tu- 
kte okna tanyan yuonihanpi kta he- 
ciuhan he kdustanpi. 

WOYUSTAN 3. 

June 28, Omniciye qa wana wicasa 
wakan hi qa nakun Bishop hi qa wo- 
kdakapi qa Bishop wicasawakan itancan 
omniciye ataya wicayawaste qawokdaka 
qa taku wanji cajeyata: Omniciye 
owasin St. Joseph qa St. Mary wamnaye 
kagapi qa en koska waste wanji kda- 
hnigapi on waonspekiya au kta, hece 
ecanonpi kin mis nakun ociciyapi kta, 
eya ca kikda. 

WOYUSTAN 4. 

June 29. Tokata omniciye tanka kin- 
han he anpetu tona omniciye yuhapi 
kte cin hehanyan Bishop kici mniciyapi 
kta qa taku iwoklakapi kte cin hena 
kici econpi kta. Bishop iye econ okihi 
sni kinhan wicasa wakan wanji kahnige 
ca econ si kta e iceonkiyapi kta. 
WOYUSTAN 5. 

June 30. Tukte ed omniciye tanka 
yuhapi kte cin ed itancan un kin he 
omniciye tanka kin iyopte yin kta. WOYUSTAN 6. 

Wasicun omniciye ekta yapi kte cin 
John Howaste, Fort Totten etanhan, 
Standing Soldier, Standing Rock etan. 
Father Bernard iycska yuhapi kta. 
WOYUSTAN 7. 

July wi bed omniciye tanka yuhapi 
kta yustanpi. 

WOYUSTAN. 8. 

Hehan July 6 hetanhan ece e omni- 
ciye tanka yuhapi kta. 

WOYUSTAN 9. 

Tokata omniciye tanka kte cin he 
Kangipaha etu kta. July 6, hetanhan 
toka omniciye kta yustanpi. 

Omniciye tanka ed St. Joseph qa St. 
Mary okodakiciye den a 436 hipi. 

Pahinlie. Fort Berthold, Standing 
Rock, Fort Totten, Kangipaha, Sisse- 
ton, Wakpa Waste, Wayawaoti tanka, 
Ituhu Ojuna qa Cannon Ball' etanhan. 

Ito mitakuyepi, St. Joseph tona wazi- 
yata makoce ed yaonpi hecinhan taku 
wanji iyukcanpi waste yuha Kangipaha 
ed onkipi kte do. 

Cannon Ball Omniciye tanka, Jerome 
Cottenwood, itancan. Paul Fasthorse, 
wowapi kaga. 

Omniciye tanka ed Eyanpaha ed 
oyaka heon tokata taku econpi kte cin 
katinyeya Iyoptin kta, yuStanpi. Holy Rosary Mission, 

Pine Ridge S. Dak. 

Nov". 1902. 

Otonwe ekta wicasa tona woceki- 
ve na wahokonwicakiyapi opapi km 
lena lila mniciyapi okibipi, — wo- 
cekive tipi ikivela. Lakota tama- 
koce ekta hecetu sni; tipiwaican na 
Sinasaua tehan unpi. Heon Sinasapa 
na wawokiye Lakota tipi ekta yapi 
kte na onspewicakiyaui Kte iyececa. 
Tq 5 — tka Lakota tipi otapi na tan- 
kaya unpi na Priests na wawokiye 
conala. Taku wanji waste slolwaya 
na he okihi: Eyanpaha km he wa- 
wokive wicohan tawa yuha kte. E 
vanuaha tipi kektopawinge mahel hi 
kinhan, hehan wicasa lila otapi ables 
wicakage na onspewicakiye okihi. — 
Wasicun ta Eyanpaha wanji slol wa- 
ve, he anpetu wakan otoiyohi tipi 
kektopawinge wikcemna nonpa sece 
mahel hi. Wakantanka Taoiye he- 
civatanhan, nakun taku hekta ehamii 
waniyetu ota wocekiye hecivatanhan 
woyakapi kin (Church History), he 
Wasicuntaeyanpana onspekiye. He- 
cel wasicun otapi wocekiye tanyan 
slolyapi na heon wastelakapi na 
sutaya najinpi. Nakun tokel woju 
cistila na ptegleska tanyan kuwapi 
kte, he wasicun ta Eyanpaha 
onspewicakiye. Lakota Ta-eyanpa- 
ha he nakun okihi na econ kta waste. 
Ho mitakuyepi! Lakota Taeyanpa- 
ha heon okiya po! Kaspapi zaptan 
cantewasteya kajuju po! Wowapi 
oyujujutipi el wi otoiyohi Eyanpaha 
icu po! Lakota unmapi nakun caje qupi kte kuwa po! Ohan waste he e 
— ohan niye nitawapi na niye iyoni- 
wajapi hee. Mis nakun tokel owa- 
kihi ohan wagta kin ie okifae i a- 
wajin wacin, iia tokata tokel Ate na 
Ina wakanlieja awanwioayakani kte 
na hecel tanyan icagai>i on iapi wa- 
kagiu kte. 

TONA EYANPAHA YA WA KIN. 

Eyenpaha ake ivopte kta vaciiiui. 
Toka unkan wotanin takuni uyayapi 
sni huwo? Oglala tanhan. Curiki- 
cakse tanhan. Wakpawaste na Invan- 
woslahan etaniian takuni naonhonpi 
sni. Nistiuiuaui tiecina kiKta po wa- 
na, na taku ecanonpi onkokiyaka no- Baptized at Fort Totten. 

By Father Jerome, 0. SB. 

1905. 

Oct. 15. Seraphim, born Sept. 30, 
daughter of Henrv Lang-er and Ursu- 
la Grant. 

Oct. 15. Jennie, born Oct. 2, daugh- 
ter of Joseph Oetankokitmpi and 
Caecilia Lincoln. 

Oct. 21. Jane, born August 21, 
daughter of Anthony Aikinicapi and 
Bertha Towina. 

Oct 22, Paul, two clays old, son of 
Josenh Matohi and Emma Hiujiha. 

Nov. 2, Hubert Saber, born Oct. 
14, son of George Brown and Irene 
Wakan zi win. 

Nov. 5,Purcell Edward, born Oct- 
13, son of George Cavanaugh and 
Gertie Lohnes. 

Died. 

Oct. 6. Angela, eleven months old, 
daughter of Sunkakacluta and Can- 
ku win. 

Oct. 20, Nancy, ten years old, 
daughter of George Little Ghost and 
Theresa Tiyowakanhdiwin. 

Oct. 27, Marv, 76 years old, wife 
of Cetanska and mother of Anthony 
Aikinicaoi. She was a faithful, 
earnest Catholic. 

Nov. 2. Paul, 10 clays old, son of 
Joseph Matohi and Emma Hinjiha. November 30th he Wopida wicaqupi 
anpetu. Zaniyan yaun qa taku tona on 
heceh" yaun hecina hena ayakibdeze qa 
tuwa dena okihi qa omakiya on deceli 
waun huwo? eya iniciyunge kin Wa- 
kantanka he e. Woyaju, pte icahyaye 
qa ins taku tona woecon kin hena 
Wakantanka tawookiye on iyopta ece e. 
Heon anpetu kin he yeksuye qa wopida 
eyakiye kta. Tuwe taku ecakiconpi qa 
pida ehantans ake unsidapi ecee. 
Tuka tuwa wopida cona wayuha kte 
hcin km he tuweni unsida kte sni, Wa- 
kantanka taku onqupi piundapi kta.